Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: EIGENDOM EN WIJZIGING WEBSITE

De Website www.knets.be (hierna “de Website”) wordt beheerd door – en is eigendom van – POWERATUS, met maatschappelijke zetel te Veeweide 30, 3650 Dilsen-Stokkem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer.

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich steeds richten per e-mail richten aan op het volgende adres: info@knets.be.

KNETS behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat “de gebruiker” van de Website (hier inbegrepen, doch niet beperkt tot, de loutere internetbezoeker, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website volledig en onherroepelijk aanvaardt.

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle bestanddelen van de Website (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, lay-out, teksten, logo’s, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan KNETS of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van KNETS.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

KNETS waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door KNETS zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website terug te vinden is, waaronder teksten, foto’s, geluid, data enz.

KNETS is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

KNETS is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website

KNETS is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is KNETS niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website.

KNETS is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. KNETS kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet KNETS zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. KNETS kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op – of van – de Website.

ARTIKEL 5: PRIVACY

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt KNETS zich het recht voor haar Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt KNETS de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 6: AFSTAND

Het ontbreken van het afdwingen door KNETS van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.

ARTIKEL 7: DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

ARTIKEL 8: BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.